Zonder een volledige coördinatie van de organisatie, is het gebruikelijk om inefficiënties, verspilde manuren, verloren verkoop en onvervulde verwachtingen van de klant te hebben. Vandaag inefficiënties mogen niet meer worden aanvaard: het is altijd moeilijk geweest ze te lokaliseren en te verhelpen, vooral wanneer het om kleine zaken gaat, of om interdepartementale inefficiënties, met situaties als die van een "niemandsland" waar geen enkele manager de volledige verantwoordelijkheid over heeft.

Totstandbrenging van een gestroomlijnde organisatie betekent het lokaliseren van gebrekkige communicatie tussen leden in verschillende bedrijfseenheden in de organisatie, hetgeen kan resulteren in onnauwkeurige, tegenstrijdige en misleidende informatie in het algemeen.

Normaal gesproken besteden organisaties veel middelen aan het verzamelen van meetgegevens over verkoop en marketing, financiële overzichten en IT-efficiëntie, maar zij nalaten om communicatie te verzamelen, te controleren en te gebruiken en samenwerkingsmetriek en netwerken. Begrijpen hoe de menselijke factor in de organisatie werkelijk functioneert is alleen een "nice to have" eigenschap in aftakelende, bureaucratische organisaties.

People Analytics-oplossingen worden gebruikt door bedrijven die op zoek zijn naar rekruteringsgegevens, mobiliteit van talent en prestatiegegevens voor hun hele organisatie. Menselijke netwerken metriek gebaseerd op methodologieën voor organisatorische netwerkanalyse (ONA), hoe die van HOW-4zijn net zo belangrijk, zo niet belangrijker, voor het nemen van strategische beslissingen, het managen van verandering, en het sturen van de organisatie naar hoge prestaties.

Een voorbeeld van Organizational Intelligence dat laat zien hoe elk team werkt

Met de ORGANIZATIONELE INTELLIGENTIE van HOW-4 is het tegenwoordig mogelijk een diagnose te stellen van de gehele organisatie of bedrijfseenheid, om verborgen inzichten en kennis aan het licht te brengen die bestaan binnen de interacties tussen werknemers, managers en de organisatie.

Elke organisatie heeft zijn formele organisatie, die welke te zien is in het organigram, en de informele organisatie, waar mensen daadwerkelijk hun werk gedaan krijgen. De combinatie van deze twee vertelt ons hoe groepen en individuen zich gedragen.

De huidige evaluaties van de formele en informele organisatie omvatten enquêtes, "Indagini di Clima", interviews. Deze evaluaties, die vaak veel middelen vergen en moeilijk op te schalen zijn, hebben als nadeel dat zij de meningen en informatie bevatten die elke persoon over zichzelf geeft, zonder de mening van zijn collega's.

Menselijke netwerken metriekzoals in de afbeelding hieronder, hebben het voordeel dat ze in detail de volledige figuur van relaties en werkelijke samenwerkingsstromen in de organisatie laten zien, d.w.z. de manier waarop elk team werkt: het is interessant om te zien dat in dit voorbeeld elk team werkt als zijn eigen kleine silo.

Human networks metrics

Menselijke netwerken metriek

Ook is het mogelijk de invloed en effecten van leiders op hun omgeving te extrapoleren, te beoordelen hoe het werk onder hun leiding wordt gedaan, wat de cultuur van een afdeling of een team is en wat er moet worden gedaan om het teamwerk en de prestaties te verbeteren.

Door de organisatie periodiek te monitoren met HOW-4, kan de leiding zien of de programma's het gewenste effect hebben gehad op de samenwerking en communicatie in hun organisatie.

Tot besluit.

Communicatie en coördinatie/samenwerking worden zelden besproken, maar er zijn veel bewijzen dat zij van strategisch belang zijn om beslissingen te nemen en veranderingen in goede banen te leiden.
Deze metrieken zijn historisch gezien moeilijk te kwantificeren en te optimaliseren. In het verleden werd Organizational network analysis (ONA) als te academisch beschouwd, maar vandaag is het een zeer praktische oplossing om een goede beoordeling uit te voeren.
Goede communicatie en coördinatie - tussen mensen, teams, vestigingen en managers - zullen de efficiëntie verhogen door innovatie en het oplossen van problemen.
Fabio Fedel,

Beherende partner HOW-4